बाइबल यहाँ फ्रि मा पाइन्छ 

Photo by Joel Muniz on Unsplash

Online

नेपाली बाइबल पढ्नुहोस 

Google Play

एनरोइड़ फोन मा बाइबल डाउनलोड गर्नुहोस 

iOS

आइफोनमा मा बाइबल डाउनलोड गर्नुहोस 

बाइबल अनलाइन सुन्न सक्नुहुन्छ वा बाइबल याप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ 

Online

नेपाली बाइबल सुन्नुहोस 

Google Play

एनरोइड़ फोन मा सुन्ने बाइबल डाउनलोड गर्नुहोस 

iOS

आइफोनमा मा सुन्ने बाइबल डाउनलोड गर्नुहोस